Poznaj Polskę na Sportowo
Wystartował projekt „Poznaj Polskę na sportowo” – edycja 2023, będący wspólną realizacją Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W zeszłym roku z pilotażowej edycji projektu skorzystało ponad 19 tysięcy uczniów, którzy w okresie od 26 września do 16 listopada 2023 roku wyjechali na 62 mecze w Polsce.„Polski Związek Piłki Nożnej wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki zapraszają kluby piłkarskie do wzięcia udziału w przedsięwzięciu Poznaj Polskę na sportowo (PPnS). W ramach tego przedsięwzięcia kluby piłkarskie będące członkami PZPN mogą wnioskować o przyznanie dla swoich zawodników w wieku od 6 do 19 lat (uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych) nieodpłatnych biletów oraz dofinansowania na udział w meczach piłki nożnej.

Poznaj Polskę na sportowo umożliwia wyjazdy na mecze piłkarskie rundy jesiennej sezonu 2023/2024:
 1. Klubów piłkarskich na poziomie Ekstraklasy, I Ligi oraz II Ligi, Ekstraligi kobiet oraz Ekstraklasy Futsalu – zarówno na mecze ligowe jak i mecze Pucharu Polski
 2. Mecze Reprezentacji Polski (zaproszenia na mecz Reprezentacji A mężczyzn będą dostępne w przedsięwzięciu PPnS wyłącznie dla laureatów Konkursu Wiedzy o piłce nożnej)
Każdy Klub, który przystąpi do PPnS, może złożyć wniosek o przyznanie biletów dla zawodników w liczbie od 16 do 45 oraz 1-3 opiekunów na każde wybrane wydarzenie sportowe znajdujące się na liście wydarzeń w systemie informatycznym PPnS z zastrzeżeniem, że mecze w rozgrywkach klubowych nie mogą być oddalone od siedziby klubu więcej niż 300 km. Ograniczenie to nie dotyczy meczów Reprezentacji Polski. Lista dostępnych wydarzeń sportowych może ulegać zmianom w zależności od liczby dostępnych biletów – bieżące informacje na temat dostępnych biletów na wydarzenia znajdują się w systemie informatycznym PPnS.

Klub, który wnioskuje o przyznanie biletów, może również wnioskować o przyznanie dofinansowania do wyjazdu w dwóch obszarach:
 1. Pokrycia realnych kosztów poniesionych przez Klub na opłacenie usługi transportowej oraz
 2. Pokrycia realnych kosztów poniesionych na zorganizowanie wyjazdu w postaci kosztów usługi gastronomicznej oraz kosztów wynagrodzeń dla opiekunów grup.
Szczegółowe kwoty przyznawanych dotacji, zasady przyznawania dotacji oraz ich rozliczania znajdują się w Regulaminie przedsięwzięcia poznaj Polskę na sportowo, który stanowi załącznik do umowy ramowej z PZPN.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz Dokumencie z najczęściej zadawanymi pytaniami.
Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu i wspólne przeżywanie emocji sportowych!

Wyjazd na wydarzenie sportowe
 • help_outlineNa które mecze można pojechać w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę na sportowo”?
 • help_outlineDlaczego w liście dostępnych wydarzeń sportowych nie ma wszystkich meczów objętych przedsięwzięciem?
 • help_outlineCzy klub musi być członkiem PZPN, aby złożyć wniosek o przyznanie biletów oraz dotacji na Wydarzenia Sportowe?
   Tak, tylko Klub będący członkiem PZPN może ubiegać się o przyznanie biletów oraz dofinansowania na wyjazdy w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę na sportowo.
 • help_outlineCzy w sytuacji, gdy Klub złożył już wniosek o przyznanie biletów oraz dotacji na Wydarzenia Sportowe i nie wykorzystał wszystkich 45 miejsc może złożyć drugi wniosek?
  Klub może złożyć maksymalnie jeden wniosek na wybrane wydarzenie sportowe. W przypadku, gdy jeden z wniosków został już złożony, ale nie został jeszcze zaakceptowany, Klub może wycofać nieprawidłowy wniosek i spróbować złożyć nowy wniosek. W przypadku, gdy wniosek jest już zaakceptowany, bilety oraz dofinansowanie przyznane – nie ma możliwości zmiany tego wniosku.
 • help_outlineDlaczego system PPnS podaje tylko szacowaną liczbę biletów na Wydarzenia Sportowe?
  Na etapie wyboru wydarzenia sportowego z listy wydarzeń w systemie PPnS, Administrator Klubu jest informowany o szacowanej liczbie biletów dostępnych na dane wydarzenie. Nie jest to liczba gwarantowana, gdyż bilety są rezerwowane dla wnioskującego Klubu dopiero po skutecznym wysłaniu wniosku. Przy rezerwacji biletów decyduje kolejność napływu wniosków. Jeżeli w trakcie wypełniania wniosku pula biletów zostanie wyczerpana lub uczestników zgłaszanych przez Klub przekroczy liczbę dostępnych biletów, Klub otrzyma informację o braku dostępnych biletów na wydarzenie.
 • help_outlineCo zrobić, jeżeli liczba biletów na wybrane Wydarzenie Sportowe wyczerpie się lub jest mniejsza od liczby biletów wnioskowanych przez Klub?
   W przypadku, gdy przy próbie wysłania wniosku Klub otrzyma komunikat, że liczba dostępnych biletów jest niższa od wnioskowanej, albo pula biletów na wydarzenie ulegnie całkowitemu wyczerpaniu, Klub może złożyć zapytanie na adres poznajpolske@pzpn.pl o możliwość udostępnienia większej liczby biletów. PZPN może wystąpić do Klubu organizującego wydarzenie sportowe o zwiększenie limitu przyznanych biletów na wybrane wydarzenie sportowe. Jeżeli Klub organizujący wydarzenie sportowe wyrazi zgodę na zwiększenie limitu przyznanych biletów, PZPN będzie mógł ponownie udostępnić to wydarzenie w systemie PPnS pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z regulaminowymi terminami.
 • help_outlineJakie dokumenty musi posiadać Klub przed wyjazdem na Wydarzenia Sportowe?
   Klub, który składa wniosek o przyznanie biletów na wydarzenia sportowe musi odpowiednio przygotować się do udokumentowania wniosku oraz przygotować się do możliwej kontroli ze strony PZPN oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W pierwszej kolejności Klub musi zebrać od wszystkich uczniów uczestniczących w wydarzeniu sportowym wymagane ZGODY według wzorów wymaganych przez PZPN. Zgody te obejmują zgodę na wyjazd ucznia na wydarzenie sportowe, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne wykorzystanie wizerunku uczestnika. Po drugie Klub musi posiadać aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w odniesieniu do wszystkich osób opiekujących się Uczniami w ramach ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe oraz aktualne informacje (kopia wydruku pdf) uzyskane w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dla wszystkich osób opiekujących się Uczniami w ramach ich wyjazdu na Wydarzenie Sportowe. Brak wymaganych dokumentów może skutkować nieprawidłowym rozliczeniem Klubu z PZPN w zakresie poprawności wykonania powierzonego zadania.
 • help_outlineCzy po zakończeniu wyjazdu na Wydarzenie Sportowe, Klub organizujący wyjazd ma jakieś obowiązki wobec PZPN?
   Niezwłocznie po powrocie z wyjazdu na wydarzenie sportowe Klub ma obowiązek umieścić na swojej oficjalnej stronie internetowej lub poprzez swoje oficjalne kanały/profile w mediach społecznościowych (social media) relację fotograficzna z udziału w wydarzeniu sportowym, zgodnie z instrukcją PZPN „Wymogi dotyczące komunikatu medialnego”. Klub, który otrzymał bilety oraz dofinansowanie na wyjazd na wydarzenia sportowe ma obowiązki wobec PZPN i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Po powrocie z wydarzenia sportowego Klub musi w terminie 14 dni przesłać do PZPN Raport z udziału w wydarzeniu sportowym według wzoru PZPN. Klub wysyła raport za pośrednictwem systemu PPnS, w którym dzień po zakończeniu wydarzenia sportowego zostanie udostępnione stosowne narzędzie. Jeżeli klub wnioskował o przyznanie dotacji na dofinansowanie wyjazdu na wydarzenie sportowe, w celu otrzymanie dotacji zobowiązany jest wykazać realnie poniesione koszty w obszarach, na które przyznano Klubowi dotacje. Rozliczenie następuje w systemie PPnS. Dzień po zakończeniu wydarzenia sportowego w Systemie PPnS Klub będzie mógł złożyć wymagane dokumenty szczegółowo opisane w umowie ramowej zawartej z PZPN. Wypłata świadczeń dla Klubu nastąpi po prawidłowym rozliczeniu przyznanej dotacji oraz przesłaniu do PZPN prawidłowo wystawionej noty księgowej.
Zgłoszenie Klubu w projekcie Poznaj Polskę na Sportowo
 • help_outlineKto może aplikować o bilety na wydarzenie sportowe i dofinansowanie wyjazdu?
 • help_outlineJak przygotować się do pierwszego logowania?
  • Administrator Klubu powinien uzyskać Zgodę Zarządu Klubu na rozpoczęcie procesu podpisywania umowy ramowej z PZPN. Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu „Poznaj Polskę na sportowo”. Dodatkowo Administrator Klubu powinien uzyskać od Klubu następujące informacje:
   • czy klub jest czynnym podatnikiem VAT?
   • kto będzie upoważniony przez Zarząd Klubu do podpisania Umowy Ramowej z PZPN?

   Osoby upoważnione do podpisania umowy muszą wyrazić zgodę dla Administratora na przekazanie ich danych osobowych drogą elektroniczną do PZPN: imienia, nazwiska, stanowiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu sporządzenia treści umowy przez PZPN (wzór zgody Klub może pobrać ze strony https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo) Administrator Klubu przed przystąpieniem do wypełniania ankiety powinien również posiadać aktualny odpis z KRS lub ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń prowadzonych przez właściwe starostwo powiatowe oraz pisemne oświadczenie osoby podpisującej umowę ze zgodą na przekazanie swoich danych według wzoru PZPN). Dodatkowo, gdy Klub reprezentuje pełnomocnik, Administrator musi posiadać pełnomocnictwo wystawione przez uprawnione osoby zgodnie z zasadą reprezentacji w Klubie.
 • help_outlineGdzie znajdę formularz zgłoszenia Klubu do projektu „Poznaj Polskę na sportowo”?
  Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie https://pzpn.pl/federacja/poznaj-polske-na-sportowo w zakładce APLIKACJA PPnS.
  Po kliknięciu w przycisk zakładki system sprawdzi czy Administrator jest zalogowany.
  Jeżeli nie, zostanie wywołane okno logowania - zaloguj się do systemu PPnS wykorzystując login i hasło do systemów Ekosystemu PPnS.
  Jeżeli Administrator już jest zalogowany do Ekosystemu PZPN, zostanie przekierowana bezpośrednio na stronę startową systemu PPnS.

  Szczegóły dotyczące funkcjonowania systemu PPnS znajdą Państwo w INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA SYSTEMU POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO.
 • help_outlineJak wypełnić formularz zgłoszenia Klubu do projektu „Poznaj Polskę na sportowo”?
  W celu przygotowania umowy ramowej udziału Klubu w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” konieczne jest zebranie informacji na temat Klubu.
  Administrator zostanie poproszony o podanie istotnych danych do umowy w szczególności dotyczących informacji czy Klub jest czynnym podatnikiem VAT, numeru NIP Klubu, numeru rachunku bankowego Klubu, na który będą przekazywane środki finansowe z przyznanych dofinansowań, oraz wskazanie osób oraz ich danych takich jak e-mail oraz telefonu kontaktowego – które będą niezbędne do złożenia oświadczeń w systemie Autenti.

  Szczegóły dotyczące wypełniania formularza znajdą Państwo w INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA SYSTEMU POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO na stronach 12-16.
 • help_outlineKto może podpisać umowę z PZPN w celu zgłoszenia Klubu do projektu „Poznaj Polskę na sportowo”?
  Umowę ramową z PZPN w przedmiocie udziału w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę na sportowo” może podpisać każda osoba z Zarządu Klubu zgodnie z obowiązującą w Klubie zasadą reprezentacji.
  Zarząd Klubu może również udzielić pełnomocnictwa do podpisania umowy i w tym przypadku konieczne będzie załączenie tego dokumentu w systemie (patrz INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU POZNAJ POLSKĘ NA SPORTOWO strona 16).
  Pełnomocnikiem Zarządu może być Administrator Klubu jeżeli dysponuje odpowiednim upoważnieniem (posiada pełnomocnictwo lub jest prokurentem samoistnym). Jeżeli Administrator jest członkiem zarządu Klubu może wskazać siebie jako osobę reprezentującą Klub, uwzględniając zasadę reprezentacji.
 • help_outlineCzy Administrator Klubu może podpisać umowę z PZPN w imieniu Klubu?
  Pełnomocnikiem Zarządu może być Administrator Klubu jeżeli dysponuje odpowiednim upoważnieniem (posiada pełnomocnictwo lub jest prokurentem samoistnym). Jeżeli Administrator jest członkiem zarządu Klubu może wskazać siebie jako osobę reprezentującą Klub, uwzględniając zasadę reprezentacji.